Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych.
Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda następująco:
Od 25 maja br.:
•możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;
•organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych;
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych
–edukacja wczesnoszkolna
Organizacja zajęć w szkole podstawowej:
•Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
•W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy
określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj
niepełnosprawności uczniów.
•Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.
•Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym
powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu
pomiędzy nimi.
•Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie
czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej
możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
•Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między
nimi dystans.
•Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy
uczniami.
•Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
•Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
•Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub
wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w
odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
•Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
•Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
•Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno
przyprowadzać ucznia do szkoły.
Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
•Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia,
jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.
•Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z
zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
•Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz
organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.
•Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały
dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie
przekraczały obowiązujących stref przebywania.
•Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze
świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Od 1 czerwca br.:
•organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.
Konsultacje w szkole
–wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół
•Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły
podstawowej.
•Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
•Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
•Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez
objawów choroby zakaźnej.
Uczniu,
•Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z
ich harmonogramem (zostanie przygotowany do 22 maja i przesłany poprzez e-
dziennik).
•Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
•Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
•Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz
mógł ich pożyczać od innych uczniów.
•W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans
społeczny.
•Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz
przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast
umyj ręce.
•Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
•Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj
ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
•Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
•Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w
toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.