ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy Uczniowie!

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu  z naszymi Wychowankami oraz Państwem!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ, wdrażamy wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie szkola@andryjanki.edu.pl  i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych zbędnych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza hallem wejściowym i korytarzem w szatni, stanowiącymi przestrzeń wspólną.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 • a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore [np. wysoka temperatura] i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 2. W szkole nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań, a nawet zaleca się ich stosowanie – szczególnie w czasie przerw.
 3. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest przed wejściem do budynku dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
 4. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 5. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 6. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.
 7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 8. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 9. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem nakłada mu zgodnie z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.
 7. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 8. Uczeń klas IV – VIII po zakończonych zajęciach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

 

 

UWAGA!

Uczniowie korzystający z dowozu organizowanego przez Gminę Boćki zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w autobusie (maseczka/przyłbica/in.)

Dziecko/uczeń zakłada ochronę ust i nosa przed wejściem do autobusu, ewentualnie zdejmuje ją po wyjściu ze środka transportu.

Zaleca się zdjęcie maseczki dopiero po wyjściu z szatni szkolnej.

W oczekiwaniu na autobus i przy wsiadaniu do niego/wysiadaniu należy zachować dystans społeczny.

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Ewa Litewnicka
Dyrektor szkoły

 

 

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dowóz uczniów do szkoły wg harmonogramu, jaki funkcjonował przed zawieszeniem zajęć w marcu 2020 r.

UWAGA! Obowiązek zasłaniania ust i nosa w transporcie autobusowym (np. maseczka, przyłbica)

8.30 – Msza św. w kościele św. Józefa i św. Antoniego w Boćkach/ nabożeństwo w cerkwi Zaśnięcia NMP w Boćkach

Dzieci udają się do świątyni z rodzicami, o godz. 10.00 rozpoczynają się spotkania z wychowawcami w następujących salach:

Grupa przedszkolna- Pani Katarzyna Małyszczuk – parter s. nr 9 (sala przy świetlicy)

Klasa I- Pani  Lucyna Rogoza- Naliwajko parter (sala za schodami)

Klasa „0”Pani Ewa Arciuszkiewicz – II piętro s. nr.19

Klasa  II -Pani Małgorzata Szymczuk  – II piętro s. nr.20

Klasa  III -Pani Grażyna Niewińska  – II piętro s. nr 16

Klasa IV- Pani Ewa Zbucka- Król -I piętro (biblioteka)

Klasa V- Pani Ewa Litewnicka – II piętro s. nr 15 (pracownia biologiczno- chemiczna)

Klasa VI- Pani Magdalena Kryńska-  I piętro s. nr 11  (pracownia informatyki)

Klasa VII- Pani Urszula Parfieniuk –  I piętro s. nr 12 (pracownia języka polskiego)

Klasa VIII- Pani Daria Pawluczuk –  I piętro s. nr 10 (pracownia matematyki i fizyki)

Uczniowie otrzymają podręczniki i plany lekcji.

 1. 10. 30 – odwóz uczniów

 

Dyrekcja szkoły

Rozpoczęcie roku szkolnego