Konsultacje dla uczniów

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

 

 

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Od 1 czerwca 2020r. w naszej szkole będą odbywały się stacjonarne konsultacje dla uczniów. Nauka zdalna przebiega bez zmian.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Uczeń, który chce uczestniczyć w konsultacjach, musi dostarczyć do szkoły podpisane przez rodziców zgłoszenie i oświadczenie. Dokumenty dostępne również w wersji papierowej w holu szkoły. Inne informacje w załącznikach.

Dyrekcja szkoły

Informacje dla Rodziców

 

Uczeń klas IV – VIII samodzielnie przychodzący na konsultacje do szkoły, w razie uzasadnionego podejrzenia, że może być chory i może zarażać inne dzieci, nie będzie przyjęty do szkoły, a rodzic zostanie niezwłocznie poinformowany o fakcie telefonicznie
i poproszony o odebranie dziecka z placówki.

Rodzice ucznia, który podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywał objawy choroby zakaźnej i został nieprzyjęty lub odebrany z placówki, będą zobowiązani poinformować nauczyciela – wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia ucznia.

 

 

Do przyprowadzania i odbierania uczniów  ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny ucznia lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

 

 1. Przyprowadzanie ucznia do szkoły

 

 1. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły na konsultacje z nauczycielami zdrowi.
 2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach.  Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
 3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać ucznia, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 4. Rodzic przyprowadzający ucznia do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny dwóch metrów.
 5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający ucznia  ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic
  z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
 6. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania rękawiczek jednorazowych.
 7. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
 8.  W konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie, których temperatura ciała nie przekracza 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest odnotowywany  w rejestrze.
 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

 

 

 1. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 2.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                                        w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 3.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

 

 

 1. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 

 1. Rodzic odbierający ucznia ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór ucznia pracownikowi szkoły w holu wejściowym i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór ucznia.
 3. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
 4. Uczeń klas IV – VIII po zakończonych konsultacjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem                            z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

Załączniki:
Harmonogram konsultacji.

Zalacznik_2_-_Zgloszenie_dziecka

Zalacznik_3_-_OSWIADCZENIE_RODZICA

Zalacznik_5_-_Procedury