Nauczanie Zdalne

Ważne informacje

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870

W Szkole Podstawowej w Andryjankach  zajęcia zdalne poprzez platformę Microsoft OFFICE 365 Teams (aplikacja działa na komputerach oraz urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet) będą odbywały się wg planu zajęć przygotowanego na dzień 1 września 2020r.

Zajęcia w przedszkolu i w klasach I-III będą odbywać się bez zmian.

Przedmiot/zajęcia

Czas trwania zajęć 35 minut

język polski, matematyka, język angielski, język niemiecki,  przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, plastyka, muzyka, technika, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia z wychowawcą, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne.

Czas rozpoczęcia zajęć zgodny z dzwonkami szkolnymi:

  1. 8.30- 9.05
  2. 9.25 -10.00
  3. 10.20- 10.55
  4. 11.25- 12.00
  5. 12.30- 13.05
  6. 13.25 – 14.00
  7. 14.20 – 14.55

Uczniowie proszeni są o terminowe łączenie się na lekcję i eliminowanie ewentualnych czynników zakłócających (w miarę możliwości). Obecność na zajęciach będzie sprawdzana. W razie problemów z logowaniem należy kontaktować się z wychowawcą.

W okresie 26.10.2020 do 6.11.2020 r. będą odbywały się również zajęcia uczniów klas IV- VIII objętych kształceniem specjalnym zajęciami rewalidacyjnymi .

Konsultacje z rodzicami  planowane są w formie telefonicznej, mailowej lub platformę Teams (wychowawcy klas). Adresy e-mail nauczycieli są zamieszczone na www szkoły.

W szczególnych wypadkach możliwy kontakt osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z zastosowaniem reżimu sanitarnego (wytyczne MZ, GIS, MEN i szkolne procedury).

Dyrekcja szkoły

Rok szkolny: 2020/2021


W bieżącym roku szkolnym przy nauce zdalnej korzystamy z pakietu MS OFFICE 365 A1 wersja „edukacja” wraz z narzędziem MS TEAMS.

Nauczyciele i uczniowie logują się do swoich kont za pomocą otrzymanych loginów i haseł
przez stronę PORTAL.OFFICE.COM
Po zmianie hasła proszę wybrać narzędzie TEAMS i zainstalować je na swoim komputerze.


UWAGA!!! Logowanie i instalację proszę przeprowadzić korzystając z przeglądarki MS EDGE lub GOOGLE CHROME.
Proces ten nie działa na MOZILLA FIREFOX.

Rok szkolny: 2019/2020