Zwrot książek do biblioteki

ORGANIZACJA ZWROTU  KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ANDRYJANKACH

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców drogą e- mailową lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz ewentualnej konieczności ich odkupienia.
 3. Zwrot podręczników wyłącznie w kompletach. Podręczniki powinny być zapakowane w reklamówkach opisanych na zewnątrz, tj.: imię, nazwisko ucznia, klasa. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela. Dodatkowo z podręczników należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia). Wszelkie zniszczenia należy zgłosić do wychowawcy oraz nauczyciela bibliotekarza.
 4. Za podręczniki zniszczone lub zagubione odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni i są zobowiązani do ich odkupienia w terminie do dnia 26 czerwca 2020r.
 5. Pozostałe książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy spakować w oddzielne reklamówki opisane na zewnątrz: imię i nazwisko, klasa.
 6. Za zniszczone lub zagubione odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni i są zobowiązani do ich odkupienia w terminie do dnia 26 czerwca 2020r.
 7. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni podczas dyżuru wychowawcy (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 8. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 9. Podręczniki należy przynieść do sali przynależnej dla danej klasy w grupach uczniów na określoną godzinę wg podziału wychowawcy.
 10. Pozostałe książki można przynieść bezpośrednio do biblioteki lub razem z podręcznikami.
 11. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.